Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Φορολογικά Θέματα
Τελωνιακά Θέματα
Λοιπά θέματα
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
05/11/2021
ΦΕΚ 5135 Β' 05/11/2021 Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες» (Β’ 1933)...
 
27/10/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες.
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1203/19 Απόφασης Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1933) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες...
 
18/10/2021
ΦΕΚ Β' 4800 18/10/2021 "Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων".
Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων...
 
07/10/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.31/13/03-06-2003 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 816) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»...
 
28/09/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρ.: Ε.2186
«Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01»
 
23/09/2021
Νόμος Υπ'Αριθμ. 4831 ΦΕΚ 107 Α' 23/09/2021
Άρθρο 133: "Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοικτά σε φορτηγά σε κλειστά αντί φορολογικών επιβαρύνσεων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001"...
 
02/04/2021
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΑΔΑ: 6ΑΙ246ΜΠ3Ζ-ΝΜ0
Κοινοποίηση της αρ. Α.1064/23.3.2021 Κοινής Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ, αναφορικά με τους όρους, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης οχημάτων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»...
 
29/03/2021
ΦΕΚ 1215 Β' 29/03/2021
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης οχημάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»...
 
15/02/2021
Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία
Κοινοποίηση διατάξεων: α) του άρθρου 72 του ν. 4758/4-12-2020 (Α’ 242’) «Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988»...
 
30/12/2020
Eγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΕΠΙΔΙ ΥΠΑΕΤ Η 1146936 ΕΞ 2020
«Εγκατάσταση νέας έκδοσης στο παραγωγικό περιβάλλον του Icisnet»...
 
29/10/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: 69ΛΘ46ΜΠ3Ζ-ΖΓΙ
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200 /Α΄) “Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα”...
 
31/07/2020
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4714 / ΦΕΚ 148 Α' 31-07-2020
Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα - Τέλος ταξινόμησης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης...
 
31/07/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ Αρ. Πρωτ: Ε 2125
«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 «Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» του νόμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α΄) του Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 …και άλλες διατάξεις»...
 
22/07/2020
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Αριθ. 20026/08-07-2020 διαταγής της υπηρεσίας...
 
16/04/2020
Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.: Ε.2050 16/04/2020
Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατά την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών, σας κοινοποιούμε οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών...
 
09/04/2020
Εγκύκλιος Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2047 09/04/2020
Παροχή οδηγιών για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού
 
18/03/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: 6ΕΙ246ΜΠ3Ζ-7Τ5
Συνοπτικά οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης...
 
13/12/2019
ΦΕΚ 4593 Β' 13-12-19
Τροποποίηση της Α.1203/16-5-2019 (Β΄ 1933/ 29.05.2019)...
 
27/11/2019
Αριθ. Πρωτ.: 68497 / 27-11-2019
Παροχή οδηγιών στο πλαίσιο εφαρμογής αριθ. Α. 1203 / 16-05-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και της αριθ. Ο ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ 2019 / 02-08-2019 Εγκυκλίου Διαταγής Διοικητή Α.Α.Δ.Ε...
 
12/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2169 / 12-09-2019
Θέμα: ««Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών»...
 
02/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2161 / 02-09-2019
Θέμα: «Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν»...
 
02/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2160 / 02-09-2019
Θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του νόμου 4625/31-8-2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α')...
 
08/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2155 / 08-08-2019
Θέμα: Πρόσθετες διευκρινήσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας...
 
02/08/2019
Αρ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Δ 111222 / 02-08-2019
Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1933 Β΄/29-5-2019/ΑΔΑ:ΨΓΙΡ46ΜΠ3Ζ-Ζ4Π) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες»...
 
16/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 41986 / 16-07-2019
Α.Α.Δ.Ε. Περί εξέτασης των υποβαλλόμενων στην Υπηρεσία μας φακέλων για τον υπολογισμό του Ιστορικού Τέλους Ταξινόμησης κοινοτικών επιβατικών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων....
 
15/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 41785 / 15-07-2019
Εφαρμογή της αριθ. πρωτ. Α. 1203 / 16-7-2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1933/Β/29-5-2019)...
 
24/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2118 / 24-06-2019
Θέμα: Κοινοποίηση της αρ.πρ. Α.1152/12-4-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση της αριθ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ 1237 Β' ) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05»...
 
29/05/2019
ΦΕΚ Β΄1933 29-05-2019
Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες...
 
09/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2057 / 09-04-2019
Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων»...
 
04/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2054 / 04-04-2019
Θέμα: «Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία»...
 
02/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1049330 ΕΞ 2019 / 02-04-2019
Θέμα: «Κανονισμός (EE) 2019/216 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου»...
 
01/04/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΕΦΚΦ Α 1048742 ΕΞ 2019 / 01-04-2019
Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT)...
 
08/03/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2039 / 08-03-2019
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του άρθρου 65 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α') σχετικά με την αντικατάσταση επιβατικού αυτοκινήτου λόγω κλοπής με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης καθώς και την τελωνειακή αποδέσμευση από τους κληρονόμους επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που ισχύουν για άτομα με αναπηρίες»...
 
15/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2031 / 15-02-2019
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς τέλους ταξινόμησης»...
 
14/02/2019
ΦΕΚ Β' 434 / 14-2-19
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώ- σεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ- θρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επι- βολής τέλους ταξινόμησης...
 
13/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2033 / 13-02-2019
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος»...
 
06/02/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2024 / 06-02-2019
ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»...
 
18/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2013 / 18-01-2019
Θέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα»...
 
11/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2005 / 11-01-2019
Θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας»...
 
20/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1189972 ΕΞ 2018 / 20-12-2018
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄)»...
 
20/09/2018
Αρ. Πρωτ.: 46147/19-09-18 Διευκρινιστική Εγκύκλιος της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. με θέμα την Ορθή συμπλήρωση του Ειδικού Επαληθευτικού Δελτίου.
Έλεγχος και επαλήθευση των στοιχείων του αυτοκινήτου και ειδικότερα του προαιρετικού (extra) εξοπλισμού του. Επισύναψη στο Ειδικό Επαληθευτικό Δελτίο των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την αριθ.5032319/5080/2009 Α.Υ.Ο.Ο. για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων...
 
28/08/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1127532 ΕΞ2018 28-08-2018
ΘΕΜΑ:«Συντελεστές τέλους ταξινόμησης οχημάτων με την εφαρμογή επικαιροποιημένων προτύπων εκπομπών ρύπων (EURO), σύμφωνα με τους Κανονισμούς 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν»...
 
27/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1107715 ΕΞ 2018 27-06-2017
ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της ύλης του «Εγχειριδίου Ενημέρωσης Εισαγωγέων – Εξαγωγέων, με απαλλαγές από επιβαρύνσεις», Ιουνίου 2018. ΣΧΕΤ: Το αριθ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1098156 ΕΞ 2018/27.6.2018 έγγραφό μας.
 
05/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086321 ΕΞ 2018 05-06-2018
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. 61/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/6-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 538/Β')...
 
31/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ1083119 ΕΞ 2018 31-05-2018
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 143 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α) - Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') αναφορικά με διαγραφή του όρου για τον ειδικό φόρο πολυτελείας αυτοκινήτων λόγω κατάργησης του φόρου αυτού...
 
21/05/2018
ΔΕΦΚΦ Δ 1079200 ΕΞ2018/21-05-2018
ΔΕΦΚΦ Δ 1079200 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων των ν.1573/85 και ν.2960/01 σε θέματα επιβολής τέλους ταξινόμησης...
 
30/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1052714 ΕΞ 2018 30-03-2018
ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης πολύτεκνων γονέων οι οποίοι προτού καταστούν πολύτεκνοι είχαν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το φόρο ως γονείς με τρία τέκνα».
 
13/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1027358 ΕΞ 2018 13-02-2018
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14/Α'/30-01-2018) σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧΕ οχημάτων που τελούν υπό το ανασταλτικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής καθώς και την τελωνειακή τακτοποίηση - αποδέσμευση αναπηρικών Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων συνεπεία κληρονομικής διαδοχής αντίστοιχα...
 
18/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1010197 ΕΞ 2018 18-01-2018
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ2017/21-12-2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.»...
 
03/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1000895 ΕΞ2018/03-01-2018
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦΔ 1192035 ΕΞ 2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων»...
 
28/12/2017
ΦΕΚ.4618, τεύχος Β', 28-12-17
Αλλάζει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες το καθεστώς εκτελωνισμού των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων καθώς το υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε την απόφασή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στην οποία ορίζονται οι νέοι συντελεστές απομείωσης των εισαγόμενων μεταχειρισμένων ΙΧ ανάλογα με το τύπο αμαξώματός τους...
 
22/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕφΚφΔ 1192035 ΕΞ 2017/22.12.2017
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων...
 
21/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦΔ 1192038 ΕΞ 2017 21-12-2017
Θέμα : «Καθορισμός διαδικασίας και στοιχείων: α) για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της ίδιας παραγράφου και β) για τον υπολογισμό του ιστορικού τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει»...
 
08/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1167918 ΕΞ 2017
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων η οποία αφορά στη σύσταση, στη συγκρότηση και στον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001…
 
03/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1166745 ΕΞ 2017/03-11-2017
ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της υπ' αριθ. Οικ.37152/2620/17 (1849 Β) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών...
 
19/09/2016
Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.: ΕΕΦ Β 1136907 ΕΞ 2016
Χρήση αδειών δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟΚ)...
 
31/08/2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1127845 ΕΞ 2016 31-08-2016
ΘΕΜΑ : Συντελεστές τέλους ταξινόμησης φορτηγών αυτοκινήτων, ανάλογα με τις προδιαγραφές του ισχύοντος, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) και του αμέσως προηγούμενου από 1/9/2016...
 
04/08/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1117539 ΕΞ 2016/ 4.8.2016
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 10 και 60 του ν.4410/2016 (141 Α')...
 
18/07/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1109424 ΕΞ 2016/ 18.7.2016
ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του ν.2960/2001, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4389/2016, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης»...
 
22/06/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1094408 ΕΞ 22-6-2016
ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 – Ενημέρωση του υποσυστήματος TARIC...
 
31/05/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016/ 31.5.2016
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') -Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 3833/2010...
 
31/05/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 31-5-2016
Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') -Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 3833/2010. Διευκρινήσεις για τις αλλαγές στη φορολογία των ΙΧ αυτοκινήτων από 1-6-2016 (όλη η εγκύκλιος).........
 
27/05/2016
Νόμος 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94/27-05-2016) Άρθρο 59 του νόμου
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Άρθρο 59. Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123, 126 και 141 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του άρθρου 17 του ν. 3833/2010.
 
28/03/2016
Τροποποίηση του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001)
Τροποποίηση του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) προκειμένου να καθιερωθεί η αναλογική καταβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων που τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στη χώρα με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση.
 
07/03/2016
Νόμος υπ’ αριθ. 4370/2016 (ΦΕΚ. 37, Α’, 7-3-2016)
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Στο άρθρο 65 : Τελωνειακή αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων λόγω κλοπής…..
 
26/01/2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1011665 ΕΞ 26-1-2016
Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας των Κ-Μ της Ε.Ε. και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων- Επικαιροποίηση του Παραρτήματος της αριθμ. ΠΟΛ.1050/11.02.2000 Ε.Δ.Υ.Ο.
 
18/01/2016
Α.Π.: ΔΕΦΚΦ 7 1006049 ΕΞ 2016
Παράταση ισχύος εφαρμογής της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο.- άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων. Να γίνεται ο εκτελωνισμός των αυτ/των και με το καθεστώς της παρακαταθήκης ..............
 
10/11/2015
Α.Π.: ΔΕΦΚΦ Γ 5023513 ΕΞ 2015
Παράταση για την εισαγωγή και εκτελωνισμό μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της οδηγίας EURO 5................
 
09/11/2015
Άρθρο 64 του Ν. 4342/9-11-15 ΦΕΚ 143 Α’
Με τον νόμο 4342/15 άρθρο 64, δόθηκε παράταση της EURO 5 και EURO 4 οδηγίας έως 31-3-2016, ώστε να συνεχίσει να γίνεται ο εκτελωνισμός των αυτοκινήτων με το ίδιο καθαστώς που ίσχυε έως και τις 31-8-2015.................
 
04/11/2015
Τροπολογία για την παράταση της EURO 5 οδηγίας
 
21/08/2015
Α.Π.: ΔΕΦΚΦ Γ 5017536 ΕΞ 2015
Θέμα: Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων με την εφαρμογή του προτύπου εκπομπών EURO 6, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΚ 715/2007 και 692/2008, όπως ισχύουν.
 
22/05/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5011545 ΕΞ 2015
ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της αρ. πρωτ. Φ.1208/662/31.07.2006 Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. - άμεση παραλαβή επιβατικών αυτοκινήτων. Παρακαταθήκη: Μια επιπλέον επιλογή για τον εκτελωνισμό των αυτοκινήτων στην Θεσ/νικη.............
 
30/04/2015
ΠΟΛ 1098/30-04-2015
Θέμα: «Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4321/2015, όπως ισχύει».
 
20/03/2015
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 5006878 ΕΞ2015
Θέμα: «Δασμολογική κατάταξη ορισμένων αυτοκινήτων οχημάτων». Αλλαγή χρήσης οχημάτων π.χ. επιβατικά αυτοκίνητα τύπου jeep, αν επιτρέπεται να μετατραπούν σε φορτηγά, επαγγελματικά ή αγροτικά…
 
19/03/2015
ΠΟΛ 1061/19-03-2015
Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)
 
18/03/2015
ΠΟΛ 1066/18-03-2015
Θέμα: «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει».
 
13/03/2015
Α.Π.: ΔΕΦΚΦ Β 5006055 ΕΞ2015/13-03-2015
Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 5026218 ΕΞ/27-10-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ19Α 5030435/23-7-2012 Απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και άδειας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο»
 
09/02/2015
Α.Π.: ΔΕΦΚΦ Γ 5003268 ΕΞ 2015/09-02-2015 ''Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4313/17-12-2014 (ΦΕΚ 261 Α') - «Ρυθμίσεις για Ε.Δ.Χ. οχήματα»
Συνημμένο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων: Η αριθ.πρωτ.οικ. Α 577/34/09.01.2015 (ΑΔΑ:Β8Ρ11-0ΦΔ) εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
 
26/01/2015
Α.Π.: ΔΕΦΚΦ Γ 5002116 ΕΞ2015/26-01-2015
Θέμα: Κοινοποίηση Απόφασης 14195/989/26-5-2014 (ΦΕΚ 1467/Β/5-6-2014), με θέμα «Τροποποίηση της υπ' αρ. ΣΤ/20270/1973 (ΦΕΚ 884/Β/31-7-1973) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, «περί αλλαγής κυρίων χαρακτηριστικών» όπως ισχυεί» - ΑΔΑ: ΒΙΥ01-65Κ Συνημμένο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων: α. Η αρ. πρωτ. 20055/1370/16-6-2014 εγκύκλιος της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων β. Η αρ.πρωτ. Δ.957/430/12-9-1985 Ε.Δ.Υ.Ο.
 
30/12/2014
Α.Π.: ΔΕΦΚΦ Γ 5030438 ΕΞ 2014/30-12-2014
Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν.4316/24-12-2014 Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων (Παράταση απόσυρσης)
 
03/11/2014
Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών
Απλοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής προϊόντων με ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτοκίνητα
 
18/07/2014
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5017495 ΕΞ2014/18-07-2014 ''Σχετικά με την επιβολή Τέλους Ταξινόμησης σε ρυμουλκούμενα οχήματα (μπαγκαζιέρες κ.α.)''
 
11/06/2014
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5014023 ΕΞ2014/11-06-2014 ''Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αντιγράφων αδειών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται με το καθεστώς της απόσυρσης''
Άρθρο 1 του Ν.4250/2014
 
12/05/2014
ΠΟΛ. 1135/12.05.2014 Ε.Δ.Υ.Ο.
Διατάξεις εσωτερικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας της Κροατίας και ενδείξεις επί τιμολογίων σε περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.
 
02/05/2014
Α.Π.: Δ18Α 5010437 ΕΞ2014/02-05-2014 ''Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις σχετικά με τα οχήματα''
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4254/2014
 
10/04/2014
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5009182 ΕΞ2014/10-04-2014 ''Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας αυτοκινήτων οχημάτων''
 
04/03/2014
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5005671 ΕΞ2014/04-03-2014 ''Κατάργηση βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά κάτω των 4.000 χιλιογραμμών''
Κοινοποίηση του άρθρου 128 του Ν.4199/2013
 
17/02/2014
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5004233 ΕΞ2014/17-02-2014 ''Παροχή οδηγιών σχετικά με τη φορολογητέα αξία μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων και τη διαπίστωση της κατηγορίας για σκοπούς απομείωσης''
 
31/01/2014
Α.Π.: Δ17Α 5002717 ΕΞ2014/31-1-2014 ''Πρόσθετοι κωδικοί Εθνικής Φορολογίας οχημάτων''
 
31/12/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5043812/31-12-2013
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Κοινοποίηση (α) της υπ' αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043420 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων» (ΦΕΚ 3340/Β/30-12-2013)- ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-ΤΦ6 και (β) της υπ' αρ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013/20-12-2013 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αρ. 5032319/5080/12-08-2009 (ΦΕΚ 1763/Β' /25-08-09) ΑΥΟ «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων»» (ΦΕΚ 3340/Β /30-12-2013) ΑΔΑ: ΒΛΓ2Η-Φ06
 
30/12/2013
ΦΕΚ Β' 3340/30-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5032319/5080/12−08−2009 (ΦΕΚ 1763/Β ́/25−08−09) AYO «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων» , Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων.
 
20/12/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5043420/20-12-2013
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ανάλογα με την ηλικία και την κατηγορία αμαξώματος των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων
 
10/12/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5042442 ΕΞ2013/10-12-2013 ''Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τις εγγυήσεις στις φορολογικές αποθήκες κοινοτικών οχημάτων - καθιέρωση εντύπου, δήλωσης άφιξης οχήματος από Ε.Ε.''
Α)Κοινοποίηση των Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΔ 5041025ΕΞ2013/22.11.2013 ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5041026ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. Β)Κοινοποίηση της Αρ.: ΔΕΦΚΔ 5041027ΕΞ2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο.
 
04/12/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Α 5041917/04-12-2013 (ΕΤΤ στην χονδρική αξία και όχι στο τιμολόγιο)
Φορολογητέα αξία επιβατικών αυτοκινήτων (Ε.Τ.Τ. μόνο στην τιμή χονδρικής και όχι επί του τιμολογίου), Ειδικός Φόρος Πολυτελείας, Κατάργηση Εισφοράς Τραπέζης και Φόρου υπέρ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τροποποιήσεις του ν.2960/2001 σχετικά με τον ηλεκτρονικό έλεγχο εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης καθώς και τις υποχρεώσεις των διερχόμενων πλοίων, Τέλος Παραμονής και Πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών.
 
28/11/2013
Ν. 4211/28-11-2013 ΦΕΚ Α' 256
Νόμος σχετικός με το Τέλος Ταξινόμησης: Άρθρο 5 & τον Ειδικό Φόρο Πολυτελείας στα αυτοκίνητα: Άρθρο 6
 
28/11/2013
Μέρος του νόμου 4211/28-11-2013
Μόνο τα άρθρα 5, 6, 7, 9, 13 του νόμου 4211/2013
 
28/11/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ 5041345 ΕΞ2013/28-11-2013 ''Οδηγίες για τη λειτουργία του υποσυστήματος ''Ειδικών φόρων κατανάλωσης'' στο ICINET''
 
22/11/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5041026/22-11-2013
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Υ.32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) « Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων»
 
22/11/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5041025/22-11-2013
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων»
 
20/09/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5033892 ΕΞ2013/20-09-2013 ''Μείωση εγγυήσεων εγκεκριμένων αποθηκευτών κοινοτικών οχημάτων που κατέχουν πιστοποιητικά τύπου AEOS H AEOF''
Κοινοποίηση της Αρ.πρωτ.:ΔΕΦΚ 5030845ΕΞ2013/23.08.2013 Α.Υ.Ο.
 
23/08/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ 5030845/23-8-2013
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/ 14/3.06.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων»
 
22/04/2013
Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Ερώτημα: Αν η ειδική επιτροπή επίλυσης αμφισβητήσεων κατά του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού του τέλους ταξινόμησης εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, η οποία προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 και λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, είναι δυνατόν να καταστήσει δυσμενέστερη τη θέση του υπόχρεου σε καταβολή του τέλους ταξινόμησης.
 
24/01/2013
Α.Π.: ΔΕΦΚ Δ 5003183 ΕΞ2013/24-01-2013 ''Απαλλαγή από το Τ.Τ. αναπηρικών αυτ/των-Απόσυρση αυτ/των οχημάτων-Απαλλαγή από το Τ.Τ. πολύτεκνων γονέων-Φόρος πολυτελείας μετ/νων επιβατικών αυτ/των''
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18,20,21 και 28 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α') ''Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις''
 
23/01/2013
Ν. 4110/23-01-2013 ΦΕΚ Α' 17
Νόμος σχετικός με τη Διαδικασία Εισαγωγής Αυτοκινήτων - τον Ειδικό Φόρο Πολυτελείας: Άρθρo 21 & Άρθρο 20
 
12/06/2012
Α.Π.: ΔΕΦΚ Γ 5024832/12-06-2012
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ.86/Α), του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 8, του άρθρου 229 παρ. 2, του άρθρου 320 παρ. 7 και του άρθρου 330 παρ. 2.
 
11/04/2012
Μέρος νόμου 4072/11-4-2012 ΦΕΚ Α’ 86
 
08/07/2011
ΠΟΛ. 1147/08-07-2011
Αγορά αυτοκινήτων από Ρουμανία & Τσεχία. Ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους.
 
06/05/2010
Ν. 3845/06-05-2010 ΦΕΚ Α΄65 ''Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας από τα Κράτη-Μέλη της ζώνης του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο''
Νόμος σχετικός με τη Διαδικασία Εισαγωγής Αυτοκινήτων - τον Ειδικό Φόρο Πολυτελείας - τα Οχήματα Πολλαπλών Χρήσεων(Διπλοκάμπινο): Άρθρο 4
 
23/04/2010
Ν. 3842/23-4-2010 ΦΕΚ Α' 58 ''Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής''
Νόμος σχετικός με τα Τεκμήρια Αυτοκίνητων: Κεφάλαιο Α', Άρθρο 16, 1γ & άρθρο 18, γ - τη Διαδικασία Εισαγωγής Αυτοκινήτων - τον Ειδικός Φόρος Πολυτελείας - τα Οχήματα Πολλαπλών Χρήσεων (Διπλοκάμπινα) : Άρθρο 87. Απλή και όχι δίγραμμη επιταγή στην εξόφληση τιμολογίων μεταξύ επιτηδευματιών, άρθρο 19 παραγρ. 25α.
 
15/03/2010
Ν. 3833/15-03-2010 ΦΕΚ Α' 40 ''Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης''
Νόμος σχετικός με τη Διαδικασία Εισαγωγής Αυτοκινήτων - τον Ειδικό Φόρο Πολυτελείας στα αυτοκίνητα - τα Οχήματα Πολλαπλών Χρήσεων(Διπλοκάμπινα) : Κεφάλαιο Δ', Άρθρο 17
 
25/08/2009
Υ.Α. 5032319/5080/25-08-2009
 
29/05/2009
Μέρος Νόμου 3763/2009 (ΦΕΚ 80Α' 2009) Άρθρο 25-26 Μείωση συντελεστών τέλους ταξινόμησης και άλλες διατάξεις
Μείωση συντελεστών τέλους ταξινόμησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Νόμος Σουφλιά. Ισχύς του νόμου από 7-4-09 έως και 7-8-09.
 
11/05/2009
Αρ. Πρωτοκ. 5018199/3366/11-5-2009
Κοινοποίηση Κ.Υ.Α. αριθ. 5015968/2915/22-04-09 "Διαδικασίες και δικαιολογητικά χαρακτηρισμού των ειδικών περιπτώσεων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και διαπίστωσης της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κατασκευής"
 
29/04/2009
ΚΥΑ 5015968/2915/22-4-2009 (ΦΕΚ.798 Β' 29-4-2009)
Διαδικασίες και δικαιολογητικά χαρακτηρισμού των ειδικών περιπτώσεων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και διαπίστωσης της Οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τις προδιαγραφές της οποίας πληρούν εκ κατασκευής...
 
01/02/2008
ΠΟΛ 1026/01-02-2008
Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα τελωνεία οι εμποροί ........ (περιθώριο κέρδους)
 
29/01/2008
Ν. 3634/29-1-2008 ΦΕΚ Α' 9
Νόμος σχετικός με το Τέλος Ταξινόμησης: Άρθρο 29
 
19/10/2007
ΠΟΛ 1116/19-10-2007
Συμπληρώνει την ΠΟΛ 1050/2000
 
19/10/2007
Παράρτημα της ΠΟΛ. 1116/19-10-2007
Όταν κάνουμε αγορά αυτοκινήτου, αναλόγως με την χώρα που αγοράζεται, γράφουμε και το ανάλογο κείμενο στο τιμολόγιο.......
 
28/06/2007
Ν. 3583/28-6-2007 ΦΕΚ Α' 142 ''Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις''
Νόμος σχετικός με τη Διαδικασία Εισαγωγής Αυτοκινήτων - το Τέλος Ταξινόμησης - τα Τρίκυκλα/Τετράκυκλα - τα Οχήματα Πολλαπλών Χρήσεων(Διπλοκάμπινα) - τις Μοτοσικλέτες: Άρθρο 1
 
08/12/2006
Έκπτωση μισθωμάτων που καταβάλλονται σε ενοικιάσεις & leasing
Εκπίπτουν τα μισθώματα των μισθωμένων αυτοκινήτων ..........
 
28/06/2006
Εισαγωγή αυτοκινήτων υπέρ αναπήρων
Από την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.). Προϋποθέσεις για την εισαγωγή αυτών των αυτοκινήτων .......
 
27/06/2006
Εγκύκλιος Υφυπουργού για παράταση νέας οδηγίας
Παράταση της οδηγίας 98/69 έως 31-12-2007 για τον εκτελωνισμό αυτοκινήτων που έχουν κομισθεί στη χώρα έως και 30-6-2007 ............
 
25/05/2006
''Πως διεκδικούμε το παραπανίσιο Τέλος Ταξινόμησης από τον Υπολειπόμενο φόρο''
Μειώσεις του τέλους ταξινόμησης με βάση την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου ..........
 
07/04/2006
Ν. υπ'αριθ. 3454 / Μειώσεις Τέλους Ταξινόμησης για τρίτεκνους
 
20/01/2006
Τρέχοντες φορολογικοί συντελεστές ταξινόμησης από τον Ιανουάριο 2006
 
23/12/2005
Α.Π.: Φ1628/817 ''Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων από 1/1/2006''
Εγκύκλιος ισχύος νέας οδηγίας από το 2006
 
18/02/2004
Φορολογητέες αξίες - Γνωμοδότηση Πανεπιστημιακού για παραλαβή
Πρέπει να γνωρίζει ο έμπορος την αξία επί της οποίας θα πληρώσει το τέλος ταξινόμησης για το αυτοκίνητο που εισάγει ή όχι ? .............
 
27/01/2004
Φ. 111/49/2004, (ΦΕΚ B 207 - 05.02.2004)
Θέμα: Καθορισμός παραβόλου για προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων με βάση την εμπορική τους αξία, επιτροπή......
 
27/01/2004
Αριθ. Φ.112/50/27.1.2004
Προσδιορισμός των στοιχείων για την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων από τις επιτροπές εμπειρογνωμόνων της παραγράφου 5 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001...
 
30/10/2003
Ν. 3190/30-10-2003 ΦΕΚ Α' 249 ''Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 ''Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις''
Νόμος σχετικός με το Τέλος Ταξινόμησης & τις Μοτοσικλέτες: Άρθρο 21
 
25/06/2003
Ν. 3156/25-06-2003 ΦΕΚ Α' 157
''Τελωνειακές Διατάξεις /Αμφισβήτηση του τέλους ταξινόμησης/Επιτροπή εκτιμησής της πραγματικής καταστασής του αυτοκινήτου'' Νόμος σχετικός με το Τέλος Ταξινόμησης - τα Φορτηγά - τα Τρίκυκλα/Τετράκυκλα: Άρθρο 27
 
23/06/2003
ΦΕΚ 816 /Β΄/23-6-2003 Φορολογικές Αποθήκες (Τελωνιακός χώρος)
Απόφαση : Φ. 31/13/3-6-03. Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχημάτων. Απόφαση : Φ. 32/14/3-6-03. Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων. ( ΑΔΟ προσωρινή έξοδος οχημάτων, στο άρθρο 5 )
 
15/04/2002
ΦΕΚ Β' 468/15-04-2002
Τελωνειακή Αποταμίευση
 
20/03/2002
Α.Π.: Π 672/51Κ. ΑΡΧ. 304.4 ''Υποδείξεις στο χειρισμό μεταχειρισμένων ως 36Α''
Αυτοκίνητο που εισάγεται από τρίτη χώρα, αν μπορεί να ενταχτεί στο άρθρο 45 (36α) καθεστώς περιθωρίου κέρδους η όχι ............
 
12/03/2002
Διευκρινίσεις στα περί κυρώσεων του άρθρου 137 του Ν. 2960 - 2001
Τελωνιακές παραβάσεις .................
 
06/03/2002
Α.Π.: Σ3129/199 ''Εγκύκλιος κατά των αναδρομικών χρεώσεων''
 
11/01/2002
Επιβατικά προς ταξινόμηση ως Δημόσιας χρήσης
 
22/11/2001
Ν. 2960/22-11-2001 ΦΕΚ Α' 265 ''Εθνικός Τελωνιακός Κώδικας''
Διαδικασία Εισαγωγής Αυτοκινήτων: Άρθρα 120,128,129,130,136,137,140 - Τέλος Ταξινόμησης: Άρθρα 121,126,127 - Φορτηγά: Άρθρα 123,126 - Τρίκυκλα/Τετράκυκλα-Οχήματα Πολλαπλών Χρήσεων(Διπλοκάμπινα): Άρθρα 121,123 - Φορολογικές Αποθήκες Οχημάτων/Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές: Άρθρα 134,135 - Μοτοσικλέτες: Άρθρο 124
 
19/06/2001
Α.Π.: Δ860/516 / Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας του μεταχειρισμένου
 
28/12/2000
Ν. 2873/2000 - ΦΕΚ Α' 285 28-12-2000 Άρθρο 26,27,28
 
22/12/2000
Α.Π.: Φ1061/ 655 ''Δήλωση άφιξης οχήματος''
 
20/12/2000
Α.Π.: Π4788/383 ''Χαρακτηρισμός νέου - μεταχειρισμένου επιβατικού''
 
13/07/2000
Α.Π.: Κ.3570/365 ''Παράνομα ΔΟΚ''
Δεν χρησιμοποιούνται οι ΔΟΚ σε ατελώνιστα αυτοκίνητα .........
 
24/02/2000
Α.Π.: Μ2258/1055 ''Συνοδευτικά γαλλικών κλειδιών''
 
11/02/2000
ΠΟΛ 1050/11-2-2000 ''Αναγραφές στα παραστατικά εισαγωγής''
Διευκρινίσεις σχετικά με τα πραστατικά για την εισαγωγή αυτοκινήτων ...........
 
29/09/1999
Τίτλος Κυριότητας γερμανικού αυτοκινήτου
 
30/06/1999
Α.Π.: Φ. 678/411 ''Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.2682/1999''
Α) Σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. του τέλους Ταξινόμησης. Όχι Φ.Π.Α. στο Τ.Τ. Β) Όχι το Τ.Τ. στον τζίρο (ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης) ...........
 
18/05/1999
Α.Π.: Δ. 646/324 ''Κάτοχος γερμανικού αυτοκινήτου - Λανθασμένες υποδείξεις Τελωνείων''
 
08/02/1999
Ν. 2682/08-02-1999 - ΦΕΚ Α' 16
Τελωνιακός νόμος για εισαγωγές αυτοκινήτων ...........
 
27/06/1995
ΠΟΛ: 1176/27-6-95 Υποβολή Δηλώσεων Intrastat
 
02/07/1993
Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 του Συμβουλίου
Σχετικά με την Τελωνειακή Αποταμίευση: Άρθρα 496-533
 
06/04/1993
Ν. 2127/06-04-1993 - ΦΕΚ Α' 48
Φορολογικές αποθήκες και εγκεκριμένοι αποθηκευτές και άλλα τελωνιακά θέματα ............
 
12/10/1992
Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου
Σχετικά με την Τελωνειακή Αποταμίευση: Άρθρα 98-113
 
16/05/1992
Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμό 186/1992. «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων»
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 192). 2. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας 140/1992, με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies