Μόνο για Μέλη: Σύνδεση
>>
Πληκτρολογήστε μέρος της λέξης ή μία λέξη ή μία φράση προς αναζήτηση..
Νομοθεσία

Σ’ αυτές τις σελίδες θα ενημερωθείτε για τους Νόμους και τις Αποφάσεις της Ελληνικής νομοθεσίας, ως προς την λειτουργία των επιχειρήσεών μας και πάνω στα διάφορα σημαντικά προβλήματα του κλάδου μας, τα οποία κατά καιρούς προκύπτουν.


Υπουργείο Οικονομικών
Φορολογικά Θέματα
Τελωνιακά Θέματα
Λοιπά θέματα
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
Διάφοροι Άλλοι Νόμοι
03/03/2021
ΦΕΚ 843 Β' 03/03/2021
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00...
 
02/03/2021
ΦΕΚ 822 Β' 02/03/2021
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β΄ 345)...
 
02/03/2021
ΦΕΚ 819 Β' 02/03/2021
Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19...
 
24/12/2020
Εγκύκλιος ΑΑΔΕ ΑΔΑ: Ω1Τ246ΜΠ3Ζ-34Β
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) αναφορικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID19 στη ρύθμιση οφειλών του εξωδικαστικού μηχανισμού του ν.4469/2017...
 
14/11/2020
ΦΕΚ 5047 Β' 14/11/2020
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020...
 
27/06/2020
ΦΕΚ 2601 Β' 27/06/2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επι- χειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώ- ρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επι- κράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
15/06/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ε.2086
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β΄ 2276) και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274)...
 
14/06/2020
ΦΕΚ 2276 Β' 14/06/2020
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020...
 
12/06/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: Ε.2084
«Παροχή διευκρινίσεων στους εντασσόμενους περιγραφικά (χωρίς ΚΑΔ) των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19...
 
30/05/2020
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690 / ΦΕΚ 104 Α' 30-05-2020
Όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπα- σχολουμένους...
 
10/05/2020
ΦΕΚ 1780 Β' 10/05/2020
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
08/05/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: 686Ε46ΜΠ3Ζ-ΠΥΞ
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄76), τροποποιήθηκε και ισχύει...
 
22/04/2020
Εγκύκλιος ΑΔΑ: ΡΣ4Δ46ΜΠ3Ζ-ΤΓ1
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19"...
 
16/04/2020
ΦΕΚ 1457 Β' 16/04/2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
 
09/04/2020
Εγκύκλιος 09/04/2020
Έκπτωση 25% επί των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων που θα πληρωθούν εντός της κανονικής προθεσμίας και όχι στην παράταση.
 
03/04/2020
ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ:Β΄1158/03/04/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει...
 
30/03/2020
ΦΕΚ ΠΝΠ 30-03-2020 75 Α'
Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις...
 
21/03/2020
ΦΕΚ ΠΝΠ 21-3-2020 _A68
Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω- νοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης...
 
21/03/2020
ΑΔΑ: Αριθ. ΦΕΚ: Β΄949/21.03.2020
ΕΜΑ: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19...
 
21/03/2020
ΦΕΚ 949Β'/21/03/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19...
 
14/03/2020
ΦΕΚ 64 Α’ 14/03/2020
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19...
 
11/03/2020
ΦΕΚ ΠΝΠ 11.3.2020 Α 55
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του...
 
11/06/2019
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1085529 / 11-06-2019
Θέμα: «Έκδοση του Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στο τέλος επιτηδεύματος φυσικών & νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, Ιουνίου 2019»...
 
28/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1191581 / 28-12-2018
Θέμα: «Έκδοση του Εγχειριδίου ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών», Δεκεμβρίου 2018...
 
28/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1191585 / 28-12-2018
Θέμα: «Έκδοση του Εγχειριδίου ενημέρωσης πολιτών για τα τέλη κυκλοφορίας σε επιβατικά Ι.Χ. οχήματα και μοτοσυκλέτες», Δεκεμβρίου 2018....
 
28/01/2016
ΠΟΛ.1033/28-01-2016
Εντοπισμός ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
 
24/07/2015
Απόφαση του ΥΠ. Οικονομικών Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364
Απόφαση του ΥΠ. Οικονομικών κου Τσακαλώτου ''Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων''. ΦΕΚ 1561 Β' 24-7-2015........... Capital Controls
 
29/06/2015
Αναστολή καταβολής δόσεων των δανείων που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Κράτους
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.1289 Β'/29-06-2015 η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την αναστολή καταβολής των δόσεων των δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Αιτήσεις έως 30/09/2015.
 
14/05/2015
Ν. 4328/14-5-2015 ΦΕΚ. 51 Α'
 
10/11/2014
Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών
Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας για πολίτες, από το TAXISNET
 
04/11/2014
Δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών
Διευκρίνηση για τα έντυπα τελών κυκλοφορίας του 2015
 
02/12/2013
Α.Π.: Δ. ΤΕΦ Β' 1185004 ΕΞ2013 ''Περί χορήγησης ή μη προσωρινής άδειας κυκλοφορίας ''Μ'', σε επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων''
Απάντηση της Δ/νσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, στην Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης, σχετικά με τις πινακίδες δοκιμής
 
25/11/2013
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΕΦΒ΄1182154/ 25-11-2013
ΘΕΜΑ: Περί της θέσεως ή μη σε ακινησία αυτοκινήτου οχήματος με την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. εγγράφου βεβαίωσης κατάθεσης πινακίδων και εντύπου άδειας κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Ο έμπορος μπορεί να μεταβιβάσει στο όνομα του ένα αυτοκίνητο που αγοράζει και δεν έχει περάσει ΚΤΕΟ αρκεί στην άδεια να αναγράφει ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν μπορεί να καταθέσει πινακίδες και άδεια για ακινησία. Θα πρέπει να περάσει το αυτοκίνητο από ΚΤΕΟ να αλλάξει την άδεια ώστε να μην αναγράφει ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ και μετά να καταθέσει πινακίδες και άδεια για ακινησία...
 
29/07/2013
ΠΟΛ 1273/29-7-2013
Απάντηση και ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών προς όλες τις Δ.Ο.Υ, σχετικά με την ''Υποχρεωτική ασφάλεια για την άρση ακινησίας του αυτοκινήτου''
 
05/04/2013
Ν. 4141/5-4-2013 ''Υποχρεωτική ασφάλεια αυτοκινήτων''
ΦΕΚ. Α' 81/5-4-2013 άρθρο 26
 
31/03/2011
Νόμοι για την απόσυρση των αυτοκινήτων
Ν. 3899/17-12-2010 ΦΕΚ Α' 212 Άρθρο 8, § 2 για τα Ε.ΙΧ. και Ν. 3943/31-3-2011 ΦΕΚ Α' 66 Άρθρο 30, § 5 για τα φορτηγά έως και 3,5 τόνους........
 
06/02/2007
Δίγραμμες επιταγές & εικονικά παραστατικά
Από τον Σύνδεσμο Φοροτεχνών
 
20/03/2003
Α.Π.: 4740 /Θεσμική παρέμβαση για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας
Εξυπηρέτηση από Δ/νση Μεταφορών εκτός κατοικίας
 
04/03/2003
Καταστροφή φακέλων Ε.ΙΧ. & Πινακίδων
Πλήρες διαδικαστικό πλαίσιο
 
07/11/2002
Τέλη Κυκλοφορίας - Αυτοκινήτων ΟΔΔΥ
 
21/08/2002
Ν. 3043/2002 ''Ευθύνη του πωλητή''
ΦΕΚ 192/21-8-2002, άρθρο 537
 
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος | Ελ. Βενιζέλου 248, 17675 Καλλιθέα | Τ: 2109413028 | F: 2109431677 | E: info@seeae.gr

Powered by Clarus | Protean Technologies